Zamość: Stypendyści Prezesa Rady Ministrów ZSP Nr 5

7 listopada 2017 r. o godz. 12.30 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego  w Lublinie odbyła się zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie uroczystość wręczenia dyplomów 237 Stypendystom Prezesa Rady Ministrów z województwa lubelskiego na rok szkolny 2017/2018.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu reprezentowali uczniowie – wychowankowie szkolnego internatu: Natalia Winiarczyk uczennica klasy 3 LP (Liceum Ogólnokształcącego klasy policyjnej), która uzyskała najwyższą średnią w klasach liceum  i Dawid Ziobro uczeń klasy       3 TW (Technikum Weterynarii), który uzyskał najwyższą średnią w klasach technikum oraz w szkole wraz z opiekunem p. Moniką Poździk. Na gali obecni byli także rodzice.

  Stypendium premiera przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z  podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen a także wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre. Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2 580 zł.

Galę uroczystości rozpoczął występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”. Po występie głos zabrała Kurator Oświaty w Lublinie p. Teresa Misiuk, która powitała obecnych na uroczystości: uczniów – jak podkreśliła bohaterów dzisiejszego dnia, dyrektorów szkół, nauczycieli, opiekunów i rodziców. Dla pani kurator 237 stypendystów z województwa lubelskiego to kwiat lubelskiej ziemi, to przyszłość naszej małej ojczyzny, ale i naszego kraju. Pani kurator przekazała również pozdrowienia od Premier Rządu p. Beaty Szydło i w jej imieniu podziękowała stypendystom za ich naukowy wkład pracy, za ich talenty. Słowa podziękowań i gratulacje przekazała także w kierunku nauczycieli, dyrektorów szkół, organów prowadzących i rodziców.

W uroczystościach wzięli także udział: p. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, p. Renata Janicka z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz przedstawiciele wyższych uczelni lubelskich. Ciepłe słowa do stypendystów skierował także Wojewoda Lubelski, zachęcając młodzież do kontynuacji nauki na lubelskich uczelniach i pozostania w Lublinie, aby budować wspólne dobro dla województwa, ale i dla całego kraju. W dalszej części organizatorzy przystąpili do wręczania dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, życzymy im dalszych sukcesów w nauce, satysfakcji w kształtowaniu swojej przyszłej kariery zawodowej, aby ich trud przyniósł im zamierzone efekty, aby mogli dzielić się swoimi zdolnościami z innymi i byli przyszłością dla siebie samych, dla innych i dla Ojczyzny.

 

Zespół ds. Promocji ZSP Nr 5