Zamość: Uroczyste rozpoczęcie projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych-II edycja”

17 października 2018 roku o godz. 13:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu odbędzie się uroczyste rozpoczęcie projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych-II edycja”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

W inauguracji udział wezmą przedstawiciele Lidera Projektu firmy Solva s.c z Lublina, władz Miasta Zamość oraz szkół biorących udział w projekcie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy oraz wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 47 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 535 uczniów, którzy zostaną objęci kompleksowym programem rozwoju kształcenia zawodowego, adekwatnym do zdiagnozowanych potrzeb szkół, uczniów i nauczycieli a także względem oczekiwań i zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy. Szkoły objęte wsparciem zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego i pracowni przedmiotów zawodowych. Projekt przewiduje również organizację staży lub praktyk dla uczniów u pracodawców.

Wartość projektu ogółem 4 499 820,05 zł, w tym Miasto Zamość: 1 741 380,04 zł; kwota dofinansowania UE: 3 824 847,04 zł, w tym Miasto Zamość: 1 480 173,03 zł.

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020.