Zamość: Harmonogram rekrutacji dla przedszkoli miejskich i szkół podstawowych

Jest już dostępny harmonogram rekrutacji dla przedszkoli miejskich i szkół podstawowych (na rok szkolny 2019/2020), dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

Harmonogram publikujemy poniżej:

 

Treść:

Zarządzenie Nr 25/2019
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli miejskich i szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

1. Ustalam na rok szkolny 2019/2020 harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla:
1) przedszkoli miejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) szkół podstawowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Podpisano: Prezydent Miasta Andrzej Wnuk, Dyrektor wydziału Agnieszka Kowal


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 25/2019
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 22 stycznia 2019 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPELNIAJĄCYM W PRZEDSZKOLACH MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności | Termin w postępowaniu rekrutacyjnym | Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola miejskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. | od 3 kwietnia do 8 maja | od 10 czerwca do 17 czerwca
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. | od 10 maja do 16 maja | od 19 czerwca do 26 czerwca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. | 17 maja do godz. 12:00 | 27 czerwca do godz. 12:00
4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA – W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. – W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. | od 17 maja | od 27 czerwca
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia | od 20 maja do 24 maja | od 3 lipca do 8 lipca
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. | 3 czerwca do godz. 12:00 | 10 lipca do godz. 12:00
7. Wolne miejsca w przedszkolach. | – | do 20 sierpnia

Podpisano: DYREKTOR WYDZIAŁU Agnieszka Kowal, PREZYDENT MIASTA Andrzej Wnuk


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2019
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 22 stycznia 2019 r.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ UZUPEŁNIAJĄCYM DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności | Termin w postępowaniu rekrutacyjnym | Termin wpostępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoty podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. | od 4 marca do 30 kwietnia | od 11 czerwca do 17 czerwca
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. | od 6 maja do 13 maja | od 18 czerwca do 25 czerwca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. | 14 maja do godz. 12:00 | 26 czerwca do godz. 12:00
4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA – W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. – W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. | od 14 maja | od 26 czerwca
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. | od 15 maja do 20 maja | od 27 czerwca do 4 lipca
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów Przyjętych i nieprzyjętych | 10 czerwca do godz. 12:00 | 5 sierpnia do godz. 12:00

Podpisano: DYREKTOR WYDZIAŁU Agnieszka Kowal, PREZYDENT MIASTA Andrzej Wnuk