Zamość: Ciepło w szkołach

Miasto Zamość poinformowało o podpisaniu trzech umów na przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w: Szkole Podstawowej nr 9, III Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 3.

Jak czytamy na stronie Urzędu – To element większego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. I i II (RPO WL)”.  Jego głównym celem jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w 12 budynkach użyteczności publicznej (oświatowych) zlokalizowanych na terenie Zamościa.

Łącznie te 3 inwestycje będą kosztowały 11 528 845,61 zł, poniżej szczegóły:

1. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji i modernizacji instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Kalinowa 5a w Zamościu.

Wykonawca: konsorcjum firm: Firma Handlowo- Usługowa „TERMIX” z siedzibą w Zamościu przy ul. Reymonta 33 – Lider Konsorcjum i  „EUROTERM” Haik, Mackiewicz- spółka jawna z siedzibą w Zamościu przy ul. Zagłoby 10- Partner Konsorcjum. Łączne wynagrodzenie brutto 4 257 367,22 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, 22/100).

W ramach termomodernizacji i modernizacji budynku przewidziane są następujące prace:

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,

b) termomodernizacja ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji,

c) osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna ścian fundamentowych,

d) docieplenie stropodachów,

e) docieplenie podłogi sali gimnastycznej,

f) wymiana części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

g) wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych,

h) remont koszy podokiennych,

i) wykonanie opaski wokół budynku,

j) wymiana krat okiennych,

k) demontaż instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,

l) montaż nowej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, termostatami oraz zaworami podpionowymi,

m) montaż elementów regulacyjnych w postaci zaworów trójdrogowych, zaworów równoważąco-pomiarowych oraz pomp na poszczególnych obiegach przewidzianych do sterowania centralnego,

n) wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby branży sanitarnej

o) wykonanie systemu telemetrycznego (automatyka BMS),

p) przebudowa instalacji odgromowej,

q) uruchomienia i pomiary ww. instalacji,

r) wycinka drzew

Termin wykonania prac ustala się do 14.08.2020 r.

 

2. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w budynku III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Kilińskiego 15 w Zamościu.

Wykonawca: Zakład Remontowo – Konserwacyjny  Sp. z o.o. z  siedzibą ul. Jana Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość. Łączne wynagrodzenie brutto 3 983 181,69 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych, 69/100).

W ramach termomodernizacji i modernizacji budynku przewidziane są następujące prace:

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,

b) termomodernizacja ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji,

c) osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna ścian fundamentowych,

d) docieplenie stropodachów,

e) docieplenie prześwitu ‘od dołu’,

f) wymiana części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

g) wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych,

h) remont koszy podokiennych,

i) wykonanie opaski wokół budynku,

j) wymiana krat okiennych,

k) demontaż istniejącej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,

l) wykonanie instalacji grzewczej oraz montaż nowych grzejników i zaworów,

m) montaż elementów układu sterowania i regulacji sterowanych z instalacji centralnej,

n) próby, odbiory i uruchomienie instalacji c.o.,

o) wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby branży sanitarnej,

p) wykonanie systemu telemetrycznego (automatyka BMS),

q) przebudowa instalacji odgromowej,

r) uruchomienia i pomiary ww. instalacji.

Termin wykonania prac ustala się do 14.08.2020 r.

 

3. Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 ul. Orzeszkowej 43 w Zamościu.

Wykonawca konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RETEX” Jarosławski Zbigniew  z siedzibą Czarnystok 102, 22 – 463 Radecznica- Lider Konsorcjum i Michał Markowicz prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Michał Markowicz z siedzibą przy ul. Chłodnej 44, 23 – 400 Biłgoraj- Partner Konsorcjum. Łączne wynagrodzenie brutto 3 288 296,70 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych, 70/100).

W ramach termomodernizacji i modernizacji budynku przewidziane są następujące prace:

a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,

b) termomodernizacja ścian zewnętrznych w technologii lekkiej – mokrej wraz z nową kolorystyką elewacji,

c) osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa i izolacja termiczna ścian fundamentowych,

d) docieplenie stropodachu, dachu, stropu,

e) docieplenie prześwitu ‘od dołu’,

f) docieplenie podłogi sali gimnastycznej,

g) wymiana części zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

h) wymiana rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych, kratek wentylacyjnych,

i) remont koszy podokiennych,

j) wykonanie opaski wokół budynku,

k) wymiana krat okiennych,

l) demontaż instalacji grzewczej wraz z grzejnikami,

m) montaż nowej instalacji grzewczej wraz z grzejnikami, termostatami oraz zaworami podpionowymi,

n) montaż elementów regulacyjnych w postaci zaworów trójdrogowych, zaworów równoważąco-pomiarowych oraz pomp na poszczególnych obiegach przewidzianych do sterowania centralnego,

o) wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby branży sanitarnej

p) wykonanie systemu telemetrycznego (automatyka BMS),

q) przebudowa instalacji odgromowej,

r) uruchomienia i pomiary ww. instalacji.

Termin wykonania prac ustala się do 14.08.2020 r.

(źródło: www.zamosc.pl)