Zamość: Zakończono konkursowy maraton w zamojskiej oświacie

Od 26 maja do 06 czerwca br. zamojski magistrat przeprowadził 25 konkursów na stanowiska dyrektorów w zamojskich placówkach oświatowych. Lista wyłonionych kandydatów na dyrektorów nie zaskakuje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Art. 36a, ust. 6) organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w skład której obecnie (od 01 września 2016r.) wchodzi po trzech przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych. Łączna liczba przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych.

Składy komisji konkursowych powołanych przez Prezydenta Andrzeja Wnuka dla wyłonienia kandydatów na dyrektorów – tak jak w zeszłym roku – były bardzo podobne i w większości przypadków różniły się jedynie przedstawicielami rad pedagogicznych, rad rodziców i związków zawodowych. Stałymi członkami z ramienia organu prowadzącego byli: wiceprezydent Andrzej Zastąpiło (pełnił funkcję Przewodniczącego), dyrektor Wydziału Oświaty Agnieszka Kowal oraz pracownik Wydziału Oświaty Jerzy Michalski. Organ nadzoru pedagogicznego reprezentowali pracownicy Zamojskiej Delegatury lubelskiego Kuratorium Oświaty: Dorota Kurzyńska, Barbara Krawczyk i Aneta Tywoniuk – Małysz. Ta zasada zmieniła się jedynie w konkursie na stanowisko dyrektora ZSP nr 1. W tej placówce w komisji konkursowej znaleźli się przedstawiciele 3 związków zawodowych, co pociągnęło za sobą konieczność zwiększenia liczby przedstawicieli organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego.

W fazie formalnych przygotowań do konkursów nie obyło się bez „drobnych pomyłek”. Początkowo do komisji konkursowej dla CKP Pan Prezydent powołał (Zarządzenie nr 143/2017 z 29 maja 2017r.) przedstawicieli Rady Rodziców, którego to ciała de facto w tej placówce nie ma. Potem okazało się, że to jednak przedstawiciele Rady Pedagogicznej i potrzebne było powołanie tej komisji po raz kolejny (Zarządzenie nr 144/2017 z 1 czerwca 2017r.). Błąd był również w zarządzeniu powołującym komisję dla ZSP3 (Zarządzenie nr 133/2017 z 29 maja 2017r.). Tam z kolei przekręcono nazwisko przedstawicielki Rady Rodziców i kilka dni później powołano komisję po raz kolejny (Zarządzenie nr 127/2017 z 01 czerwca 2017r.). Początkowo konkursy miały być prowadzone od 26 maja do 07 czerwca, jednak w międzyczasie zaszły kolejne zmiany. Konkursowy maraton został skrócony o jeden dzień więc terminy kilku posiedzeń zostały zmienione. Wypada jednak być wyrozumiałym – urzędnicy trenowali w tym okresie „belgijkę” i mniej ważne sprawy zeszły na dalszy plan.

Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania konkursowego w poszczególnych placówkach:

Przedszkola

 • Przedszkole Miejskie nr 1 (ul. Okopowa 1):

dotychczasowy dyrektor – Dorota Szewczyk (kandydowała i wygrała w PM nr 12),

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Małgorzata Mróz;

 • Przedszkole Miejskie nr 2 (ul. Gminna 32):

dotychczasowy dyrektor – Małgorzata Godziszewska,

liczba kandydatów – 2,

nowy dyrektor – Anna Kowalska – Ćwik;

 • Przedszkole Miejskie nr 4 (ul. Peowiaków 18A):

dotychczasowy dyrektor – Marzena Latosińska,

liczba kandydatów – 2,

nowy dyrektor – Wiesława Komadowska;

 • Przedszkole Miejskie nr 7 (ul. A. Asnyka 3):

dotychczasowy dyrektor – Monika Cieślak,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Monika Cieślak;

 • Przedszkole Miejskie nr 8 (ul. Kamienna 6):

dotychczasowy dyrektor – Agata Kozak,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Agata Kozak;

 • Przedszkole Miejskie nr 9 (ul. Oboźna 10):

dotychczasowy dyrektor – Joanna Figiel,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Joanna Figiel;

 • Przedszkole Miejskie nr 10 (ul. Lwowska 17):

dotychczasowy dyrektor – Anna Pieczniak,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Anna Pieczniak;

 • Przedszkole Miejskie nr 12 (ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 32):

dotychczasowy dyrektor – Anna Bartnik (nie kandydowała),

liczba kandydatów – 2,

nowy dyrektor – Dorota Szewczyk;

 • Przedszkole Miejskie nr 14 (ul. Olchowa 11):

dotychczasowy dyrektor – Urszula Gierczak,

liczba kandydatów – 3,

nowy dyrektor – Renata Adamska;

 • Przedszkole Miejskie nr 15 (ul. Hetmana J. Zamoyskiego 4A):

dotychczasowy dyrektor – Maria Helman (nie kandydowała),

liczba kandydatów – 2,

nowy dyrektor – Joanna Kowalewska – Guz.

 

Szkoły Podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Lwowska 15):

dotychczasowy dyrektor – Andrzej Morawski (nie kandydował),

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Dominika Gil;

 • Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. E. Orzeszkowej 43):

dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół nr 3 – Teresa Sołowiej (nie kandydowała),

liczba kandydatów – 2,

nowy dyrektor – konkurs nierozstrzygnięty;

 • Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. Hetmana J. Zamoyskiego 4):

dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół nr 4 – Jolanta Goryczka (nie kandydowała),

liczba kandydatów – 4,

nowy dyrektor – Ewa Lorenz;

 • Szkoła Podstawowa nr 7 (ul. H. Sienkiewicza 5):

dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół nr 2 – Alicja Dubel,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Alicja Dubel;

 • Szkoła Podstawowa nr 8 (ul. B. Prusa 10):

dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół nr 5 – Maria Trześniowska,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Maria Trześniowska;

 • Szkoła Podstawowa nr 9 (ul. Kalinowa 5A):

dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół nr 6 – Grzegorz Lasek (nie kandydował),

liczba kandydatów – 2,

nowy dyrektor – Jerzy Kolano.

 

Szkoły Ponadgimnazjalne

 • I Liceum Ogólnokształcące (ul. Akademicka 8):

dotychczasowy dyrektor – Zygmunt Kamiński (nie kandydował),

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – konkurs nierozstrzygnięty;

 • II Liceum Ogólnokształcące (ul. Partyzantów 68):

dotychczasowy dyrektor – Beata Chmura,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Beata Chmura;

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (ul. W. Łukasińskiego 8):

dotychczasowy dyrektor – Alicja Ciupa,

liczba kandydatów – 2,

nowy dyrektor – Sylwia Horoszkiewicz;

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (ul. Szczebrzeska 41):

dotychczasowy dyrektor – Renata Chyrchała,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Renata Chyrchała;

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (ul. Hetmana J. Zamoyskiego 63):

dotychczasowy dyrektor – Wiesław Monachowski (nie kandydował),

liczba kandydatów – 2,

nowy dyrektor – Ewa Bakun.

 

Placówki Oświatowe

 • Bursa Międzyszkolna nr 1 (ul. S. Okrzei 6A):

dotychczasowy dyrektor – Lucjan Gnyp,

liczba kandydatów – 2,

nowy dyrektor – Lucjan Gnyp;

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego (ul. Partyzantów 14):

dotychczasowy dyrektor – Tadeusz Szewczyk,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Tadeusz Szewczyk;

 • Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. Szczebrzeska 41):

dotychczasowy dyrektor – Zbigniew Zienkiewicz,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Zbigniew Zienkiewicz;

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (ul. Śląska 45A):

dotychczasowy dyrektor – Barbara Grądkowska,

liczba kandydatów – 1,

nowy dyrektor – Barbara Grądkowska.

Komisje wyłaniały kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy członek komisji dysponował jednym głosem. Konkurs był rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość głosów.

Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny. Kandydatowi wyłonionemu w postępowaniu konkursowym nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.

W przypadku placówek w których konkurs pozostał nierozstrzygnięty, organ prowadzący ma dwa wyjścia: może przeprowadzić kolejny konkurs lub powierzyć to stanowisko ustalonemu w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz rady pedagogicznej.