Reforma oświaty w Zamościu

Dostosowanie sieci szkół publicznych w mieście do nowej ustawy – prawo oświatowe wywołały nie tylko dyskusję, ale wręcz debatę na tematy oświatowe na poniedziałkowej sesji Rady Miasta Zamość.  


Na początek, o zagrożeniu chaosem i bałaganem w szkołach, a także zwolnieniach nauczycieli mówił Ireneusz Godzisz (KW PO), wiceprzewodniczący Rady Miasta Zamość, oceniając proponowaną reformę oświatową jako złą, przeprowadzaną bez jakichkolwiek konsultacji z samorządami, jako jednostkami prowadzącymi szkoły. Jak zaznaczył, ciężar wprowadzenia jej w życie poniosą właśnie samorządy, które muszą ją nie tylko realizować, ale i finansować. Po czym wnioskował o to, by Urząd Miasta wyliczył, jakie są koszty związane z wdrożeniem reformy oświatowej i wystąpił do rządu premier Beaty Szydło o zrekompensowanie poniesionych nakładów.

Jako bezzasadną określił proponowaną reformę oświaty Marek Kudela (KW PO), gdyż jego zdaniem, dotychczasowy system edukacyjny (działający od 1999 r.) bardzo dobrze przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia, bo niejednokrotnie przewyższają oni swoją wiedzą i umiejętnościami rówieśników z innych państw europejskich. Na pewno potrzebne są drobne zmiany, które będą podnosiły poziom wychowania i edukacji w tych trudnych dla młodych ludzi czasach, szczególnie w wyborze dalszej drogi kształcenia. Jego zdaniem, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie poddawani są eksperymentowi, który przygotowany został przez teoretyków, a nie praktyków.

Na właściwe tory i dyskusję o uchwałach, które miała procedować Rada Miasta Zamość usiłował sprowadzić te uwagi nad reformą radny Jan Obszański (przewodniczący Klubu PiS w zamojskiej RM) i przedstawił swoją wizję nowoczesnych szkół branżowych, które winny funkcjonować w Zamościu. Jego zdaniem, we wszystkich zespołach szkół ponadgimnazjalnych powinny działać szkoły branżowe dwustopniowe. I tak, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (gdzie teraz mieści się technikum) – powinny się znaleźć szkoły zawodowe związane z kupiectwem i handlem. W ZSP nr 2 może zostać kształcenie mechaników i techników samochodowych. W ZSP nr 3 nie planuje się branżowej szkoły dwustopniowej, więc wg niego nie ma gdzie kształcić energetyków, elektryków i elektroników. W ZSP nr 4 należałoby się koncentrować na kształceniu w zawodach zbliżonych do budowlanych. Dla ZSP nr 5 radny Obszański widzi zawody związane z szeroko pojętą agroturystyką, żywieniem i uprawą.
Następnie podsumował, że w ub. roku na szkolnictwo zawodowe niepubliczne wydało 10 mln 400 tys. zł, więc jest potrzeba kształcenia w zawodach, ale szkoły publiczne nie są konkurencyjne w stosunku do szkół niepublicznych. W tym roku będzie to prawie 15 mln zł, więc jest to potwierdzenie, że organ prowadzący, czyli miasto Zamość oddaje te zadania w ręce szkół niepublicznych.
Pokreślił też, że minister oświaty ma rezerwę 900 mln zł na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego i może je uruchomić, jeśli samorządy będą mogły wskazać wyższe koszty reformy. 

 
Radny Krzysztof Sowa (niezrzeszony, wybrany z listy PiS) wskazywał na ujemne skutki reformy z 1999 r. i bardzo głęboko sięgając do historii Rosji sowieckiej porównał jej oddziaływanie do reformy „rozwalającej” system oświaty carskiej.       

        
O „nieuprawianie nieuprawnionego czarnowidztwa” apelował do radnych Dariusz Zagdański (KW PiS) i wytknął koleżankom i kolegom radnym, że w czasie 8 lat rządów PO wiedząc o problemie z dopłatami do systemu oświaty  nie zrobili nic, żeby poprawić system.

„Nie niszczmy tego, co się już sprawdziło” – apelowała radna Maria Stręciwilk-Gościcka (KWW Marcina Zamoyskiego).

Nastroje uspokajał wiceprezydent, który autorytatywnie stwierdził, że odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości można znaleźć w bardzo obszernym dokumencie „Przepisy wprowadzające prawo oświatowe”. Poza tym ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne, na mocy których mogą dokonać przekształcenie likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły. Miasto Zamość jest organem prowadzącym dla jednego samodzielnego gimnazjum nr 2, dlatego proponuje włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej nr 2, funkcjonującej w tym samym budynku.
Jak poinformował wiceprezydent, w Szkole Podstawowej nr 6 powstaną nowe pracownie przedmiotowe do fizyki i chemii. Poza tym, wg ustawy, dyrektor szkoły po raz pierwszy będzie udzielał (na piśmie) zezwolenia nauczycielowi, który będzie chciał dorobić w innej szkole. Zostało wprowadzone przez kuratorium opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół. Pod kontrolą będą też wszelkie godziny ponadwymiarowe nauczycieli tak, aby wszyscy którzy poszukują pracy mogli ją znaleźć.   

Tak jak różne były wypowiedzi na temat nowej reformy oświatowej, tak różnie rozłożyły się głosy na sesji.
Za uchwałą w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie miasta Zamość opowiedziało się 11 radnych, 6 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.  
Za drugą uchwałą w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe zagłosowało 13 radnych, przeciw było 6 radnych, a 3 wstrzymało się od głosu.
Uchwały mają charakter intencyjny i stanowią podstawę do zasięgnięcia opinii kuratora oświaty i związków zawodowych i obejmują dopiero pierwszy etap reformy oświatowej, który będzie wprowadzany od września 2017 do 31 sierpnia 2019 r.

Zapis fragmentów dyskusji poniżej.

 

Oto plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Zamościu na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Zamoyskiego
2. II LO im. M. Konopnickiej
3. III LO im. C.K. Norwida
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
– Technikum nr 1
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 6
5. ZSP nr 2
– Technikum nr 2
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 2
6. ZSP nr 3
– IV LO
– Technikum nr 3
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
7. ZSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
– V LO
– Technikum nr 4
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
– Szkoła Policealna nr 4
8. ZSP nr 5
– VII LO
– Technikum nr 5
– Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
– LO dla Dorosłych
– Szkoła Policealna dla Dorosłych
10. Liceum Plastyczne im. Bernardo Morando
11. Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej.