Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego

Stałe, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego jest placówką wychowania pozaszkolnego prowadzoną przez Miasto Zamość, ukierunkowaną na artystyczną edukację dzieci i młodzieży.

Najważniejszym celem MDK jest budowanie systemu wsparcia rozwoju zainteresowań i uzdolnień naszych wychowanków. Naszą misją jest rozbudzanie i stymulowanie wszechstronnych zainteresowań oraz odkrywanie i rozwijanie talentów. „Poprzez realizację pasji i uzdolnień do wszechstronnego rozwoju osobowości”. Zadanie to realizujemy przede wszystkim po przez: wspieranie i promocję uzdolnień intelektualnych, artystycznych, sportowych dzieci i młodzieży, poznanie przez nich własnego dziedzictwa kultury, podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postaw prospołecznych, proekologicznych oraz postaw patriotycznych. Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz współpraca z seniorami. Uczymy tolerancji, wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania. Duże znaczenie przywiązujemy do współpracy i wymiany międzynarodowej ukierunkowanej na zrozumieniu ludzi o odmiennej kulturze. Realizacja tych celów możliwa jest dzięki systematycznej i ścisłej współpracy z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz władzami samorządowymi, a także poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami uczestników zajęć i ich rodziców. Jesteśmy zespołem twórczym, otwartym na zmiany i potrzeby innych. Cechuje nas otwartość na wszelkie inicjatywy artystyczne i samorządowe.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Lubelski Kurator Oświaty. MDK Zamość jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego.

Stopień

Zajęcia dodatkowe

Miejscowość

Zamość

Zamość, Kamienna 20, tel: 84 638 44 46,