I Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Nowoczesne nauczanie

Szkoła jest miejscem, w którym kształtuje się przyszłość dzieci, nie tylko zawodowa, ale także życiowa. To, trywialne skądinąd stwierdzenie, bardzo wymownie określa wagę, jaką należy przypisać wyborowi szkoły, szczególnie szkoły podstawowej.

Dlaczego jest tak ważne, do jakiej pierwszej klasy trafiają nasze „pociechy”? Odpowiedź jest prosta -edukacja w klasach 0-3 to czas, w którym dziecko, staje się częścią uporządkowanej grupy społecznej, w której wszystkich obowiązują takie same zasady. Dzięki temu młody człowiek buduje swą wiedzę o społeczeństwie i kulturze oraz konstruuje swój indywidualny i niepowtarzalny obraz świata i siebie samego, a wreszcie przygotowuje się do podejmowania samodzielnych i efektywnych działań.

Nauczyciel na tym etapie edukacji ma ogromne możliwości oddziaływania na rozwój i wychowanie powierzonych mu uczniów. Dlatego nie jest obojętne, kto zostaje wychowawcą w nauczaniu początkowym, jakimi cechami osobowymi się charakteryzuje, jakie posiada kwalifikacje pedagogiczno-psychologiczne i umiejętności dydaktyczne oraz jakie są jego kompetencje moralne i intelektualne.

W I Społecznej Szkole Podstawowej im Unii Europejskiej w Zamościu (w skrócie w Społeczniaku) odnosimy znakomite sukcesy, zarówno w zakresie dydaktycznym jak i wychowawczym (vide Edukacyjna Wartość Dodana www.ewd.edu.pl czy wyniki sprawdzianu po 6 klasie www.okekraków.pl). Skąd one się biorą? Jaki jest przepis na sukces Społeczniaka? Naszym zdaniem to:

– świetnie przygotowani i zaangażowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale także pasje, którymi zarażają swoich uczniów (np. Pani Mirosława Muda – teatr i taniec, Pani Agata Oseła – taniec, Pan Andrzej Cis – informatyka i akwarystyka, Pan Andrzej Czochra – nauka logicznego myślenia przez grę w szachy, Pani Anna Drzewicka – szybkie czytanie, Pani Ela Podkościelna – taniec i teatr, Pani Renata Rogalska – szybkie czytanie i uczenie się plus logopedia, Pani Alicja Juszczak – eksperymenty naukowe, Pani Iwona Wojciechowska – matematyka i przyroda, Pani Agnieszka Duda – j. angielski w praktyce),

– system pracy: 7 godzin zajęć codziennie (klasycznie od 8:00 do 14:30), klasy 13-15 osobowe, koła zainteresowań od 14:30 do 16:00, odrabianie lekcji z nauczycielem (aby w domu był czas wolny na zabawę, na rozmowy z rodzicami), w ramach zajęć szkolnych oprócz klasycznej edukacji wczesnoszkolnej także szachy, dwa języki obce (j. angielski i niemiecki lub hiszpański), tenis, basen, plastyka, muzyka.

– innowacje metodyczne: np. „Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się”, w ramach której dzieci uczą się jak efektywnie opracowywać wiadomości i trwale je zapamiętywać, jak szybko radzić sobie z czytaniem dużej ilości tekstów i przede wszystkim jak się uczyć. Efektem tych działań jest lepsza motywacja, uważność, wysoki poziom czytania ze zrozumieniem, a także stosowanie „sprytnych” sposobów zapamiętywania. Wyposażenie uczniów w te umiejętności ma przełożenie na bardzo dobre wyniki nauki w szkole i świetnie zdane egzaminy końcowe każdego etapu kształcenia. Koło Przedmiotowe „Badania i Eksperymenty”, w ramach którego uczniowie, pod nadzorem nauczyciela, często wraz z kolegami z Gimnazjum czy Liceum przeprowadzają prawdziwe eksperymenty naukowe i uczą się np. rozumienia zjawisk fizycznych czy reakcji chemicznych

– wychowanie do samodzielności, empatii i szacunku dla innych, wsparte zajęciami teatralnymi, muzycznymi, udziałem w działalności społecznej (np. Kilometry Dobra, Wigilia na Rynku), wyjazdami na Zieloną Szkołę, odwiedzinami zakładów pracy rodziców.

– wzajemne zaufanie rodziców i nauczycieli – szkoły społeczne są tworzone przez rodziców i nauczycieli dla swoich dzieci. Dialog, wymiana poglądów, wspólne i konsensualne rozwiązywanie problemów to codzienność pracy Społeczniaka. Nie jest to szkoła nastawiona na zysk właściciela – celem szkoły jest efektywne kształcenie i wychowanie.

Miary sukcesu szkoły są różne, część naukowców uważa, że wyniki uczniów są tutaj najważniejsze. Inni twierdzą, że liczy się klimat szkoły, to czy dzieci czują się w niej dobrze, czy chcą do niej przychodzić, jeszcze inni wykorzystują narzędzia ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. W Społeczniaku udało się nam pogodzić dwa podejścia: uczniowie osiągają znakomite wyniki i dużo pracują, ale jednocześnie chcą przychodzić do szkoły i spędzać w niej często 8 – 9 godzin dziennie. Chcą, nie muszą!!!! Sukcesy dzieci i ich radość oraz satysfakcja rodziców są dla nas najlepszym dowodem na to, że nasze podejście jest prawidłowe.

Dr Bogusław Klimczuk

W „Społeczniaku” trzeba się uczyć…
Dr Bogusław Klimczuk

– „Społeczniak” rozpoczyna nabór na rok szkolny 2017/2018. Nie boi się Pan reformy systemu oświaty?
– W polskim systemie oświaty reforma jest stanem permanentnym i jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Wystarczy wspomnieć tylko ostatnie trzy lata: 6 –latki w szkole, likwidacja sprawdzianu po 6 – klasie, a teraz zmiana systemu kształcenia i likwidacja gimnazjów. Nie jestem zwolennikiem takich ciągłych przemian, ale skoro ustawodawca już je wprowadził, to nie mamy wyjścia. W przypadku naszych szkół zmiany organizacyjne nie będą duże, gdyż prowadzimy kształcenie zarówno w szkole podstawowej, gimnazjum jak i liceum. W przeciwieństwie jednak do szkół publicznych dysponujemy większą liczbą godzin zajęć w tygodniu (od pierwszej klasy uczniowie mają codziennie 7 lekcji a w liceum często 8), dzięki czemu mogą szybciej i w szerszym zakresie realizować podstawę programową.

– Ile macie miejsc i do jakich szkół rekrutujecie w tym roku uczniów?
– Tworzymy po 3 oddziały w klasie „1” (każdy po 13 uczniów – 15 uczniów), 3 oddziały w klasie 7 (także po ok 15 uczniów) oraz 5 oddziałów w klasie „1” liceum ogólnokształcącego. Mamy także pojedyncze miejsca w klasie 4 szkoły podstawowej oraz w klasie 2 i 3 gimnazjum. Wszystkich potencjalnych kandydatów zachęcamy do wcześniejszego składania podań i rezerwacji w ten sposób miejsca. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami – w Społeczniaku nie ma wpisowego – a może zagwarantować przyjęcie (w przypadku podobnych wyników obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”). W tym roku musieliśmy odmówić kilku rodzicom, którzy zbyt późno zdecydowali się na posłanie do nas dzieci.

-„Społeczniak” to elitarne szkoły, wyniki macie rzeczywiście znakomite…
„Społeczniak” jest elitarny, to prawda, ale w sensie jakości kształcenia i wychowania a nie kosztów nauki. W ubiegłym roku nasz wynik maturalny był najwyższy na Lubelszczyźnie (wyprzedziliśmy wszystkie szkoły ponadgimnazjalne) i ulokowaliśmy się na 42 miejscu w kraju. Nasi absolwenci podjęli studia na najlepszych uczelniach w Polsce (w tym 10 na bezpłatnych studiach medycznych). Bardzo wysokie miejsca zajęliśmy także w zakresie wyniku egzaminu gimnazjalnego i ostatniego w historii sprawdzianu po 6 klasie. Bardzo dobrze prezentują się także wyniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) we wszystkich szkołach Społeczniaka. Można je znaleźć na stronie www.ewd.edu.pl. Zawsze powtarzam rodzicom kandydatów, iż czesne nie jest problemem, ważne są jednak chęci do nauki, zaangażowanie i odpowiednia postawa.

– Na czym polega „metoda Społeczniaka”?
– W Społeczniaku, na każdym poziomie kształcenia stosujemy podobne podejście: małe, 14 -18 osobowe klasy (średnio 15 osobowe), 7-8 godzin zajęć codziennie, indywidualizacja kształcenia (możliwość doboru przedmiotów w zależności od preferencji i zdolności uczniów, przy zachowaniu realizacji podstawy programowej), wspieranie słabszych uczniów dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi a zdolnych – zajęciami przygotowującymi do konkursów czy olimpiad. Kluczowe znaczenie dla jakości pracy szkoły mają także kompetentni nauczyciele, o ugruntowanej środowiskowej pozycji. Ważnym jest także to, że bardzo często ci sami nauczyciele nauczają w gimnazjum i liceum, lub szkole podstawowej i gimnazjum, przez co uczeń jest prowadzony przez 6-8 kolejnych lat. I na koniec: właściwe zachowanie. Przywiązujemy dużą wagę do kształtowania postaw tolerancji, empatii, szacunku dla drugiego człowieka, przy jednoczesnym kultywowaniu tradycji narodowych, patriotycznych. Uważamy różnorodność opinii za cnotę, a nie problem.

– Jednak takie podejście musi być bardzo kosztowne. Czesne chyba nie jest małe…
– Jesteśmy szkołami społecznymi, tworzonymi przez rodziców i nauczycieli, członków Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego. Nie działamy dla zysku, oszczędnie i odpowiedzialnie gospodarujemy przekazanymi nam środkami. Dlatego czesne jest stałe, wynosi 500 zł miesięcznie i zawiera całość opłat edukacyjnych. W zamian uczeń musi spędzić codziennie w szkole 7 godzin lekcyjnych, (czasami więcej), ma możliwość korzystania z bezpłatnych kół przedmiotowych (w klasach 0-3 – ponad 12, w pozostałych szkołach z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, zajęć przygotowujących do matury, egzaminu gimnazjalnego, zajęć wyrównawczych, zajęć dodatkowych (szachy, basen, tenis, informatyka od klasy 1). Nie ma dodatkowych płatności np. za naukę dwóch języków obcych od klasy zerowej.

– Szkoły Społeczne stawiają na rozwój. Realizujecie rekordową liczbę projektów w ramach Programu Erasmus+
– Tak, to prawda. Realizacja projektów międzynarodowych należy do priorytetów naszej działalności. Aktualnie rzeczywiście realizujemy ich rekordową liczbę, bo aż 7, w ramach Programu Erasmus+. Są to projekty: “Edukacja Międzykulturowa w Praktyce” “Save Today – Survive Tomorrow”, “Healthy European Youth”, „Preorientacja, Przedsiębiorczość, Praca” ‘Mission Maths!’i “Managing for @ School of Success” “Gestalte deine Zukunft – Lebenswege in Europa”. Uznajemy to za duży sukces Szkół Społecznych w Zamościu (nie ma innej szkoły na całej Lubelszczyźnie, która realizowałaby jednocześnie tyle projektów). Korzyści są wielorakie: motywacja uczniów do nauki języków obcych, rozwijanie nowych kompetencji i metod pracy u nauczycieli, pozyskiwanie nowych partnerów zagranicznych, tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych czy wychowawczych.

– Jak zachęciłby Pan Dyrektor rodziców do posłania dzieci do Społeczniaka?
– Odpowiem trochę przekornie: Każdy musi dojrzeć do tej decyzji samodzielnie. Kiedyś jeden z absolwentów liceum powiedział mi zdanie, które chętnie dalej cytuję: …”W Społeczniaku nie da się nie uczyć. Można próbować, ale najpóźniej po tygodniu i tak nauczyciele sprawdzą, co umiem. Dlatego musiałem szybko nauczyć się uczyć. I dobrze na tym wyszedłem, chociaż późno zacząłem”…. I to jest kwintesencja naszej działalności: jeśli ktoś chce się uczyć, w Społeczniaku pomożemy mu odnieść sukces. Zawsze można przyjść na próbę, na dzień, dwa, (bezpłatnie, w każdym momencie, w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum). Jeśli się spodoba, warto zostać…

Rozmawiała Magdalena

Oferta szkoły


I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu
– rekrutacja do klas “0”, “1” i “7”
– mamy jeszcze pojedyncze miejsca w klasach 2, 3 i 6
– klasy 16 osobowe, wyjątkowo 18 osobowe
– codziennie 7 godzin zajęć,
– 4 godz. j. angielskiego w tygodniu,
– drugi j. obcy (j. niemiecki lub hiszpański) – 2 godziny w tygodniu
– w ramach zajęć: szachy, informatyka, basen, tenis,
– ponad 12 kół przedmiotowych,
– od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie w sprawdzianie po 6 klasie,
– możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+
– 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta
– czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia)
– czesne w klasie “0” – 350 zł/miesiąc, wraz z wyżywieniem,
– brak wpisowego

I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Zamościu
– rekrutacja do klas 2 i 3 (tylko kilka miejsc)
– klasy 16 osobowe – 18 osobowe
– nauczyciele nauczający w gimnazjum i liceum,
– codziennie 7-8 godzin zajęć,
– 4 godz. j. angielskiego w tygodniu,
– drugi j. obcy (j. niemiecki lub j. hiszpański) – 2 godziny w tygodniu
– ponad 10 kół przedmiotowych,
– od lat najwyższe wyniki na Lubelszczyźnie,
– możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+
– 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta
– czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia)
– brak wpisowego

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu
– rekrutacja do klas 5 klas pierwszych (klasy o rozszerzeniach biol.-chem., biol-chem-mat., mat.-fiz., mat-geo. (akademicka SGH), j. pol.- his.
– klasa kademicka pod patronatem Szkoły Głownej Handlowej w Warszawie,
– klasy 16 osobowe – 18 osobowe
– codziennie 7-8 godzin zajęć,
– zajęcia specjalne, przygotowujące do matury,
– najwyższy wynik maturalny na Lubelszczyźnie w 2016 roku, 42 wynik w Polsce według rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej
– możliwość udziału dzieci w projektach wymiany w ramach Programu Erasmus+
– 3 własne linie szkolne, dowożące dzieci z terenu miasta
– czesne stałe 500 zł/miesiąc (obejmujące wszystkie koszty kształcenia za wyjątkiem wyżywienia)
– brak wpisowego

 

Stopień

Szkoła podstawowa, Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Koszary 14, tel: ,