Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu na rynku oświaty istnieje od 1995 roku (początkowo jako CKU) Funkcjonowanie Centrum na Zamojszczyźnie jest bardzo istotne. Jest to jedyna w regionie bezpłatna szkoła dla dorosłych o takiej liczbie zawodów i specjalności. Kształcenie ustawiczne zwiększa możliwości zaistnienia na rynku pracy. Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest do dynamicznie rozwijającej się gospodarki, uwzględnia wymogi rynku pracy oraz standardy międzynarodowe.

Każdy może u nas podjąć naukę w liceach, szkołach policealnych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zdana matura umożliwia kontynuację kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich. Nasza szkoła poprzez uzupełnienie wykształcenia daje szanse awansu zawodowego, realizacji planów i marzeń dorosłym osobom. Realizując standardy nauczania umożliwiamy naszym słuchaczom osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i zawodowego.

Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Dostosowują oni metody pracy do potrzeb słuchaczy przekazując wiedzę, niezbędną młodemu człowiekowi do zaistnienia na rynku pracy odnosząc się do nowoczesnych metod kształcenia.

Nowoczesne metody kształcenia w CKZiU

Kształcenie modułowe
Nowoczesna szkoła powinna nie tylko przygotować absolwenta do pracy na dziś, ale także przekonać go do potrzeby ciągłego zdobywania nowych umiejętności. Takie przygotowanie najprościej jest osiągnąć, jeśli sposób zdobywania kwalifikacji w szkole będzie podobny lub taki sam jak sposób doskonalenia i podwyższania kwalifikacji w kształceniu dorosłych. Taką możliwość zarówno w szkole jak i w kształceniu dorosłych daje zastosowanie kształcenia modułowego.
W CKZIU w szkole policealnej wdrożono taki system kształcenia. Umożliwia on lepsze przygotowanie absolwenta do rynku pracy. Tak wykształcony przyszły pracownik poradzi sobie z zadaniami w przyszłej pracy, będzie efektywnie doskonalił swoje umiejętności, dokształcając się, poszerzając lub zmieniając swoje kwalifikacje zawodowe. Ten system kształcenia jako jeden z najlepszych przygotowuje aktywnego, mobilnego i skuteczne działającego pracownika gospodarki.

Kształcenia e- learning
E- learning jest to metoda nauki na odległość oparta o wykorzystanie różnorodnych narzędzi komunikacji, takich jak: Internet, nośniki cyfrowe i telewizja interaktywna. Zaletą tego systemu jest to że słuchacz kształci się we własnym zakresie, w czasie dla siebie dogodnym, wykorzystując materiały e- lerningowe. E- learning zwiększa dostępność oferty edukacyjnej zwłaszcza dla mieszkańców małych miejscowości, osób niepełnosprawnych i osób ograniczonych czasowo z powodu licznych obowiązków zawodowych, społecznych lub rodzinnych. CKZIU jako szkoła przygotowana jest do tej formy pacy. Jej elementy wdrażane są poprzez organizację kursów, i jako metoda pracy na zajęciach. Posiadamy szkolną platformę moodle za pośrednictwem, której słuchacze przygotowują się do zajęć, zaliczeń i egzaminów.

Firma symulacyjna
Ogromną rolę w kształceniu zawodowym pełni firma symulacyjna. Służy ona do kształcenia praktycznych umiejętności słuchaczy w warunkach oddających funkcjonowanie realnego przedsiębiorstwa. Nasi słuchacze nabywają tu umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz umożliwia bezproblemowe wkroczenie na współczesny rynek pracy. Firma wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt pozyskany z funduszy Unii Europejskiej. Odbywają się tu zajęcia z przedmiotów zawodowych grupy ekonomicznej oraz realizowane są praktyki zawodowe. Firma symulacyjna działa jak prawdziwe przedsiębiorstwo (wirtualny jest tylko produkt i pieniądz). Słuchacze wykonują wszystkie prace jak w rzeczywistym przedsiębiorstwie. Na bieżąco administrują przedsiębiorstwem. Tworzą procedury w zakresie obiegu dokumentów, prowadzenia ewidencji księgowej i kadrowej, sporządzają sprawozdania.

Baza dydaktyczna CKZIU
Szkoła mieści się w nowo pięknie odrestaurowanych budynkach i posiada bardzo dogodne położenie, w bliskim sąsiedztwie znajduje się przystanki PKP, PKS, busów i komunikacji miejskiej a dla zmotoryzowanych posiadamy bardzo duży własny parking.
Centrum posiada 110 stanowisk komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu. Pracownie i sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, który jest systematycznie wzbogacany i unowocześniany.
Obecnie szkoła dysponuje wieloma salami dydaktycznymi w tym pracowniami specjalistycznymi m.in.:

 • pracowniami komputerowymi
 • pracownią konfiguracji i sieci komputerowych
 • pracownią grafiki komputerowej
 • pracowniami języków obcych
 • pracownią hotelarską
 • pracownią handlowo-gastronomiczną
 • pracownią florystyczną
 • pracownią bhp
 • pracownią fryzjerską
 • pracownią kosmetyczną
 • pracownią fotograficzną
 • firmą symulacyjną

OFERTA SZKOŁY

W skład Centrum wchodzą szkoły stacjonarne i zaoczne. Bezpłatne zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w systemie stacjonarnym lub w soboty i niedziele w systemie zaocznym.

Szkoły stacjonarne i zaoczne:

I. Liceum Ogólnokształcące na podbudowie Gimnazjum i ZSZ.

II. Szkoły Policealne oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe :

 • technik bhp
 • technik informatyk
 • technik handlowiec
 • technik hotelarstwa
 • technik ekonomista
 • technik agrobiznesu
 • technik administracji
 • technik rachunkowości
 • technik usług fryzjerskich
 • opiekunka środowiskowa
 • technik organizacji reklamy
 • technik obsługi turystycznej
 • technik technologii żywienia
 • technik usług kosmetycznych
 • asystent osoby niepełnosprawnej
 • opiekun domu pomocy społecznej
 • technik organizacji usług gastronomicznych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • rolnik
 • kelner
 • dekarz
 • murarz
 • sprzedawca

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
W związku ze zmianami wprowadzonymi w systemie kształcenia zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu wprowadziło  możliwość kształcenia  na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych. Ta forma kształcenia umożliwia  zdobycie wykształcenia zawodowego w czasie o wiele krótszym  niż w przypadku „tradycyjnego” kształcenia w szkole.  Jest to bezpłatna forma edukacyjna, która umożliwia zdobycie ciekawego zawodu. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 16 roku życia. Zajęcia odbywają się   w terminach dogodnych dla słuchaczy (terminarz ustalony z uczestnikami), najczęściej są to 2-3 spotkania w tygodniu lub zajęcia w soboty i niedziele.

Nasz słuchacz
Nasz absolwent

 • Ma rzetelną wiedzę, zgodną z jego kierunkiem kształcenia. Dostrzega przydatność swojej edukacji w praktyce życia codziennego, jak również w swojej karierze zawodowej.
 • Posiada znajomość nowych technologii multimedialnych, które potrafi świadomie i selektywnie wykorzystywać w zdobywaniu wiedzy i rozeznania we współczesnym świecie.
 • Potrafi dokonywać wyborów, w których kieruje się przede wszystkim priorytetami moralnymi i etycznymi, szanuje poglądy, zdanie czy wyznanie innych, potrafi bronić własnego zdania.
 • Jest asertywny i kreatywny w działaniu, otwarty (potrafi umiejętnie komunikować się z otoczeniem), potrafi współpracować z grupą, podejmować decyzje, krytycznie oceniać sytuacje i informacje, dąży do samodzielnego pogłębiania wiadomości.
 • Jest świadomy swoich obywatelskich praw i obowiązków.
Stopień

Szkoła policealna, Szkoła średnia

Miejscowość

Zamość

Zamość, Partyzantów 14, tel: 84 627 13 60, 533 48 48 48, ckziu.zamosc.pl/

Powiązane artykuły:

INFORMACJA PROMOCYJNA