Lublin/Region: Stypendia premiera dla prymusów

237 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego dostało stypendia Prezesa Rady Ministrów. – Chcę serdecznie pogratulować i wyrazić radość, że mamy na Lubelszczyźnie taki kwiat – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.


 Uroczystość odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wzięli w niej udział stypendyści z kilkunastu powiatów, wraz z opiekunami. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium odebrali z rak wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk.
 
To jest święto nas wszystkich, nie tylko wasze. Mamy pełną świadomość tego, że bez waszego rozwoju osobowego, bez dalszej ścieżki waszej kariery życiowej, nie będzie dobrej przyszłości Lubelszczyzny i tego kraju. To, że doszliście do tego etapu waszego rozwoju i macie tak wielkie perspektywy na przyszłość jest również dobrą perspektywą dla nas wszystkich – podkreślił wojewoda lubelski.
 
Przemysław Czarnek podziękował młodzieży za ich dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów. – Uczcie się pilnie, rozwijajcie wasze talenty i zdobywajcie kolejne laury tu, na Lubelszczyźnie. Macie do wyboru wiele znakomitych uczelni. Lubelszczyzna na was liczy – zaznaczył wojewoda.
 
Środki na wypłatę stypendiów pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Co roku na ten cel przeznacza się ok. 11 mln zł. Uczeń otrzymuje stypendium w kwocie 2 580 zł. Przyznane stypendium wynosi 258 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane w dwóch ratach. Po raz pierwszy Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium w 1997 r. Warto zaznaczyć, że kandydata z danej szkoły opiniuje również Samorząd Uczniowski.
Stypendium premiera przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z  podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen a także wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.